KVKK Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanan İlkeler : Kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında aşağıda açıklanan genel ilkelere uygun şekilde hareket edilmektedir.

1- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etme:

Kişisel veriler, KVKK mevzuatına, genel güven ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenir.

2- Doğruluk ve gerektiğinde güncel olma:

Kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri yürütülürken, kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlamak için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmakta olup, kişisel veri sahiplerinin bu kapsamdaki talepleri dikkate alınarak kişisel verilerle ilgili gerekli düzenlemeler yapılır.

3- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme:

Kişisel veriler, hukuka uygun, açık ve meşru amaçlar dahilinde işlenir ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahipleri açık bir şekilde bilgilendirilir.

4- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma:

Kişisel veriler, veri sahibine bildirilen amaçlar için ve gerekli olduğu ölçüde işlenmekte olup, gerek duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılır.

5- İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme:

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Kişisel veriler, saklama süresinin bitiminde veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda, tarafımızca veya ilgili veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İşlenen Kişisel Veriler: Kişisel veriler, veri sahiplerinden alınan açık rıza aracılığıyla veya KVKK’nın 5. ve 6. maddelerince açık rızaya tabi olmaksızın yürütülebilecek faaliyetler çerçevesinde işlenmekte olup, bu veriler ancak “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir. KVKK ilkelerine uyumlu bir şekilde işlenen başlıca kişisel veri türleri aşağıdaki gibidir:

1- Kimlik Verisi:

Ad, soyad, TC Kimlik Numarası (TCKN), nüfus cüzdanı bilgileri, sürücü belgesinde yer alan kimlik bilgileri, evlilik cüzdanında yer alan kimlik bilgileri, özgeçmiş içerisinde yer alan kimlik bilgileri, eş ve çocukğa ait ad, soyad, TCKN, doğum tarihi ve cinsiyet bilgileri, vergi kimlik numarası,

2- İletişim Verisi:

Adres, ikametgah belgesi bilgileri, e-posta, ev telefonu, şirket telefonu, cep telefonu, acil durumlarda erişilecek kişilerin telefon numaraları, gerçek kişi tedarikçi adres, gerçek kişi tedarikçi/temsilci e-posta, telefon, cep telefonu.

3- Hukuki İşlem Verisi:

Dava dosyalarındaki bilgiler, icra bilgileri.

4- Müşteri İşlem Verisi:

Çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, dekont bilgileri, sipariş bilgileri, talep bilgileri.

5- Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi:

Kamera kayıtları. 

6- İşlem Güvenliği Verisi:

Kullanıcı kodu, şifre, IP adresi, internet erişim logları, şirket giriş/çıkış logları, alan adı, sunucu bilgileri.

7- Risk Yönetimi Verisi:

Tahsilat takip bilgileri.

8- Finansal Veri:

IBAN, masraf tutarı, kesinti tutarı (trafik cezası/HGS/OGS/avans/haciz), çalışan eşi gelir bilgileri, kredi kartı bilgileri, ödeme bilgileri, gerçek kişi ortakların şirketteki pay miktarı.

9- Pazarlama Verisi:

Kampanyalar ya da etkinlikler aracılığı ile elde edilen bilgiler, geçmiş satın alma bilgileri.

10- Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi:

Fotoğraflar, ses kaydı

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları : Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

1- İlgili mevzuatlar uyarınca yaptığımız işler kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası amacıyla,

2- Yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sürekliliğinin temini, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla,

3- Tarafımızca üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari/kamu ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicelere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,

4- İlgili kanunlar gereği ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

5- Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

6- Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,

7- Taraf olduğumuz sözleşmelerin eksiksiz ifası ve kontrolü amacıyla,

8- İlişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,

9- İş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

10- Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, güvenliğin temin edilmesi amacıyla,

11- Toplantı seminer ve diğer sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,

12- Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,

13- Çalışma alanlarımızı ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla,

14- Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve binalarımızın güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,

15- Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,

16- Servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,

17- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,

18- İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgiler inin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

Açık Rıza Aranmayan Haller : KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla sınırlı olarak veri sahibinin kişisel verilerini aşağıda belirtilen hallerde açık rıza olmaksızın işleyebilmektedir:

1- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

2- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

3- Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

4- Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5- Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

6- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

7- Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması,

8- Sağlık ve cinsel hayat dışında kalan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmüş olması,

9- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verilerin ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesinin sağlanması.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

1- Hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da iştirak şirketlerine,

2- Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, İştirak Şirketlerine,

3- İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili sözleşmeler kapsamında özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına,

4- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,

5- Ortak veri tabanı oluşturulması ve işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla tedarikçi ve çözüm ortaklarımıza,

6- Hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,

7- Faaliyet konularımızı gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

8- Bilinirliğimizi ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

9- Etkinlik, konferans, kutlama ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara,

10- Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,

11- SAP, CRM, ERP, QDMS, Devriye, İOMA vb. işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

12- Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,

13- Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,

14- Yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına, aktarabilmekteyiz

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bizim adımıza veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, İştirak Şirketlerinden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. 

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda hizmetlerimizin yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi : https://hatfiber.com.tr/

Mersis Numarası : 0459-0594-4580-0001

Telefon Numarası : 08505332323

E-Posta Adresi : [email protected]

Adres : Pınartepe mah. Turkuaz2 Sk. No:1/I Büyükçekmece/İstanbul

DESTEK TALEBİ BIRAKIN

WhatsApp
Bizi Arayın